TEENUSTE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

1.1. Käesolevad teenuste üldtingimused (edaspidi: Üldtingimused) reguleerivad CryberIT OÜ (edaspidi: CryberIT või Pool) ja isiku (edaspidi: Klient või Pool), vahel sõlmitud Kliendilepingust (edaspidi: Kliendileping) tulenevaid õigusi ja kohustusi. 

1.2. Kliendilepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et ta on Üldtingimustega tutvunud, neist aru saanud, nendega nõustunud ja kohustub Üldtingimustes sätestatud kohustusi täitma.

1.3. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad mõisted Üldtingimustes mitmust ja vastupidi.

1.4. Üldtingimustes defineeritud mõisted omavad Üldtingimuste rakendamisel samasugust jõudu kogu Kliendilepingu ja selle lisade suhtes nagu defineerimata mõisted, mille puhul lähtutakse kehtivates seadustes sätestatud mõistete tõlgendamise põhimõtetest.

1.5. Kliendilepingus ja selle lisades (sealhulgas Üldtingimustes) kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

Andmed ………………… CryberIT seoses Teenuse osutamisega teatavaks saanud Kliendi, tema töötajate ja muude füüsilisest isikust esindajate isikuandmed, Sideandmed või muud Kliendiga seotud andmed.
Arveldusperiood ……. ajavahemik, mille jooksul osutatud Teenuste eest esitatakse Kliendile arve.
Eeskiri ………………….. dokument, mis fikseerib osutatavate Teenuste kasutamisega seotud üldised tingimused.
Esindaja ……………….. isik, kellel on seadusest või tehingust tulenev õigus teostada volituste piires tehinguid Poole nimel.
Hinnakiri ……………… dokument, milles on sätestatud CryberIT Teenustele kehtestatud tasumäärad.
Hoolsuskohustus ……. Poolte kohustus Teenuste, tehniliste lahenduste ja seadmete säilimise, turvalisuse ning töökorras oleku tagamiseks.
Kasutaja ……………….. isik, kellel Klient võimaldab kasutada Teenuseid Kliendi vastutusel CryberIT ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu alusel.
Kliendileping ………… leping CryberIT ja Kliendi vahel, mille alusel isik asub CryberIT Kliendiks kõigi Kliendilepingust ja Üldtingimustest tulenevate õiguste ja kohustustega.
Klient …………………… CryberIT lepingulises suhtes olev juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud CryberIT Kliendilepingu või mis tahes muu Poolte vahelise lepingu. Kliendina mõistame ka Kliendi poolt teenust kasutama volitatud füüsilist isikut, kliendi töötajat või füüsilisest isikust esindajat.
Koduleht ……………….. CryberIT kodulehekülg www.cryberit.com
Leping ………………….. teenusespetsiifiline teenuseleping või mis tahes muu Poolte vaheline leping v.a. Kliendileping.
Mittevastavus ………… Toote või Teenuse kasutamiseks Kliendiga kokkulepitud teenustaseme nõuete mittetäidetus.
Pool ………………………. CryberIT voi Klient, koos nimetatud Pooled.
Teenus ………………….. CryberIT poolt osutatavad teenused või tooted vastavalt Üldtingimustele, Eeskirjadele ja Teenusetingimustele.
Tingimused …………… CryberIT poolt kehtestatud Üldtingimused, Hinnakiri, Eeskiri, Teenusetingimused ja/või muud tüüptingimused.
Teenuseleping ………. Kliendilepingu lisa, mille alusel Klient kasutab Lepingu objektiks olevat Teenust.
Teenuseprofiil ………. vajadusel Teenuselepinguga määratud üksiku Teenuse Kliendi kohaseid parameetreid ning eritingimusi määratlev dokument, mis on Teenuselepingu lahutamatuks osaks.
Teenusetingimused … ühe kindla Teenuse kasutamise üldisi tingimusi ja nõudeid sätestav dokument.
Tööpäev ………………… kalendripäev, ajavahemikus 10:00-17:00, mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.

2. TEENUSTE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

2.1. CryberIT ja Kliendi vahelistes suhetes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Lepingust, Üldtingimustest, Eeskirjast, Hinnakirjast, Teenusetingimusest, Teenuseprofiilist, hinnapakkumisest ning headest kommetest ja tavadest.

2.2. Üldtingimused ja Hinnakiri kehtivad kõikide Klientide suhtes. Eeskiri, Teenusetingimused ja/või muud tüüptingimused kehtivad nende Klientide suhtes, kes kasutavad Teenust, mille pakkumist vastavad tüüptingimused reguleerivad. Pooled loevad terviklikuks kokkuleppeks Lepingu koos kõikide vastava Teenuse kasutamist ja osutamist reguleerivate Tingimustega.

2.3. CryberIT on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Tingimusi tulenevalt õigusaktidest või tavadest, riikliku institutsiooni otsusest, ettekirjutusest või jõustunud kohtuotsusest, teatud valdkonna või Teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, Klientidele Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada Teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid ning lähtuvalt majanduslikest vajadustest. Samuti võib Hinnakirja muuta kui selle kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud nende mis tahes kehtestamise aluseks olnud tingimused või tegutsemise keskkonnaga seotud asjaolud (nt tööjõu- või muud sisendkulud, Teenuse ulatus, parameetrid või sisu, üldine turusituatsioon jne) või vastava tasumäära kehtestamise ajast on möödunud rohkem kui kaks (2) aastat või ilmnevad muud olulised asjaolud, mille esinemise tõttu on hinnamuudatus vajalik ja põhjendatud.

2.4. CryberIT teatab Kliendile vähemalt üks (1) kuu ette nende Tingimuste muutmisest, mis muudavad otseselt olemasolevate Klientide Teenuse Lepingu tingimusi, välja arvatud Teenuse hinnalangust puudutavad või tasu maksmist mitte mõjutavad muudatused Hinnakirjas.

2.5. CryberIT teatab Kliendile Teenuse Tingimuste muutmisest Kliendile saadetava arvega ja/või e-kirjaga. CryberIT võib Tingimuste muutmise teate esitada Kliendile muudetavate Tingimuste osas kokkuvõtlikult lisades sel juhul teatesse viite, et täiendatud teate ja muudetud Tingimustega on Kliendil võimalik tutvuda Kodulehel.

2.6. Kui Klient ei ole nõus Tingimuste muutmisega, on tal õigus Leping üles öelda.

2.7. Kui Klient ühe (1) kalendrikuu jooksul alates Tingimuste muudatuse teavitusest ei teata Lepingu või mõne selle lisa ülesütlemisest, aktsepteerib ta sellega CryberIT poolt muudetud Tingimusi.

2.8. Kui Klient ütleb Lepingu või mõne selle lisadest üles, kohustub ta ühe (1) kalendrikuu jooksul arvates Lepingu ülesütlemise teate esitamisest täitma kõik vastavast Lepingust selle kestusaja vältel tekkinud kohustused CryberIT ees vastavalt CryberIT poolt esitatud arve(te)le. Vastavate kohustuste täitmise osas kohaldatakse eelnimetatud tähtaja jooksul Kliendile endisi, s.o enne lepingulise suhte lõpetamise aluseks olnud muudatuste jõustumist kehtinud Üldtingimusi.

3. POOLTEVAHELINE SUHTLUS JA LEPINGUD

3.1. Poolte suhtlus toimub Lepingus näidatud kontaktide kaudu.

3.2. Muudatustest ja täiendustest poolte vaheliste suhete reguleerimises (edaspidi: Teadaanne) teatab CryberIT Kliendile kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis, kui Pooled ei ole konkreetse lepingulise suhte raames kokku leppinud teisiti. Teadaandeks loetakse ka Internetis koduleheküljel avaldatud informatsiooni, millele viidatakse CryberIT poolt Kliendile e-kirjaga saadetud sõnum või lisatakse sõnum Kliendile saadetavale arvele.

3.3. Pooltel on kohustus koheselt teatada Teenuse osutamise või kasutamise seisukohast olulistest muudatustest, mh kontaktandmete või –isikute, rekvisiitide muutumisest taasesitamist võimaldaval moel.

3.4. Klient suhtleb CryberIT kontaktisiku, infotelefoni, e-kirja kaudu või muus kirjalikult taasesitatavas vormis. Kliendi poolt esitatud tahteavaldus, mis on esitatud e-posti aadressi vahendusel, omab õiguslikult siduvaid tagajärgi.

3.5. Poolte vahelise õigussuhte esmaseks aluseks on Poolte vahel sõlmitud Kliendileping. Kliendileping reguleerib koos Üldtingimustega Poolte omavahelisi õiguseid ja kohustusi ning on eelduseks muude pooltevaheliste lepingute sõlmimisele ja kehtivusele.

3.6. Vastavalt Kliendi soovile ja CryberIT sõlmivad Pooled Teenuselepingu. Teenuseleping reguleerib kooskõlas Kliendilepingu, Üldtingimuste, Hinnakirja, Eeskirja, Teenusetingimuste ja vajadusel Teenuseprofiiliga konkreetse(te) Teenus(t)e osutamist.

3.7. Lepingute täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse dokumentidest kui tervikust. Vastuolu korral on dokumentidel järgmine prioriteet (kohaldumise järjekorras):

3.7.1. Poolte vahel eraldi kokkulepitud tingimused;

3.7.2. Hinnakiri;

3.7.3. Teenusetingimused;

3.7.4. Eeskirjad;

3.7.5. Teenuseleping;

3.7.6. Üldtingimused ja Kliendileping.

3.8. Lepinguid muudetakse, peatatakse ja öeldakse üles vastavalt poolte kokkuleppele, v.a seadustes, Üldtingimustes või muudel ette nähtud juhtudel, mil Pooled võivad Lepingu peatada või üles öelda.

4. LEPINGU LÕPPEMINE

4.1. Leping lõppeb Lepingus, Tingimustes ja/või õigusaktides toodud alustel.

4.2. Pooltel on õigus Leping põhjusi esitamata üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt kolm (3) kalendrikuud, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

4.3. Kui Klient ei ole üks (1) kuu enne Tähtajalise Lepingu kehtivusaja lõppemisest teada andnud CryberIT soovist Leping lõpetada ja jätkab Teenuse kasutamist, muutub Leping tähtajatuks kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

4.4. CryberIT on õigus mistahes tähtajaline Leping erakorraliselt üles öelda ühe (1) kalendrikuulise etteteatamisega, kui CryberIT loobub vastava Teenuse või ressurssi pakkumisest, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

4.5. CryberIT on õigus mistahes Leping üles öelda ilma etteteatamise tähtaega järgimata, teavitades sellest teist Poolt, kui Pool on rikkunud oluliselt mistahes Lepingu tingimusi. Oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas:

4.5.1. rahaliste kohustuste täitmisega viivitamist üle ühe (1) kalendrikuu;

4.5.2. Lepingu tingimuste rikkumist ning rikkumise jätkamist pärast teavituse saamist või kui rikkumine on sedavõrd tõsine (nt tahtlik tegevus Teenuste kahjustamiseks), et ei saa eeldada Lepingu täitmise jätkamist.

4.6. Lepingu ülesütlemine või lõppemine ei vabasta Poolt kohustusest täita teise Poole ees vastava Lepingu kestuse ajal Lepingust tekkinud kohustusi.

5. ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE

5.1. CryberIT töötleb Andmeid Kliendile Teenuste osutamise võimaldamiseks vastavalt Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktidele, mille alusel on välja töötatu andmekaitse poliitika, andmekaitse põhimõtted ning sisemised protseduuri reeglid.

5.2. Sõltuvalt osutatavast teenusest võivad Pooled seoses puudutatud isikuandmetega olla vastutava või volitatud töötleja rollis.

5.3. Sõltuvalt Kliendi poolt kasutatavast Teenusest ei pruugi CryberIT olla teadlik, et Teenuse osutamise raames toimub isikundmete volitatud töötlemine. Sellest tulenevalt on Kliendil kohustus sellest teavitada ning Pooled sõlmivad andmetöötluslepingu, mis sätestab poolte vahelised suhted isikuandmete kaitse ja turvalisuse tagamiseks olukorras, kus Kliendile Teenuste osutamisel on CryberIT volitatud töötleja ja Klient vastutava töötleja rollis.

5.4. Klient kinnitab ja vastutab vastutava töötlejana selle eest, et Teenuse raames isikuandmete töötlemine toimub kehtival õiguslikul alusel õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks, andmesubjektid on töötlemisest teadlikud ja/või sellega nõus ning Kliendil on õigus isikuandmeid Teenuse osutamise raames edastada. Ühtlasi kinnitab Klient, et kui järgib andmetöötluslepinguta Kliendi seaduslikke juhiseid, vastab CryberIT poolne töötlemine Õigusaktide nõuetele.

6. TEENUSTE OSUTAMISE PÕHIMÕTTED JA KORD

6.1. CryberIT korraldab Teenuste osutamiseks vajalikud infotehnoloogilised lahendused vastavalt õigusaktides ja standardites sätestatud nõuetele ning lähtudes parimast praktikast ja Kliendile tehtud ettepanekutest. Teenuse osutamise aluseks oleva Teenuselepingu sõlmimisega annab Klient õiguse ja nõusoleku vajalike IT lahendustele, veebiarenduseks jms millised on www.cryberit.com veebilehe teenustes väljatoodud või kokkuleppel kliendiga mõni muu eriprojekt, programm jne, mille täpne sisu kooskõlastatakse Kliendiga.

6.2. CryberIT ei ole vastutav Teenuse mittevastavuse eest juhul, kui Klient kasutab Teenuse kasutamise eesmärgil kolmandatele isikutele või Kliendile kuuluvaid tehnilisi lahendusi,

6.3. Klient kannab Teenuste kasutamisel iseseisvat vastutust programmide kaudu edastatava teabe edastamisel, sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset ja andmebaaside kasutamist reguleerivate jt õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

6.4. CryberIT hoiab oma Teenuseid kaasaegsetena ja konkurentsivõimelistena. CryberIT on õigus muuta Teenuse kasutamise põhimõtteid, sh Teenuse osutamiseks kasutatavat tehnoloogiat, veebiarendust ja tarkvaralahendusi, Muuhulgas võivad vastava vajaduse tingida muudatused seadusandluses, tehnoloogia areng või turvalisuse küsimused.

7. ARVELDAMINE

7.1. CryberIT väljastab Kliendile arve vastavalt Hinnakirjale või hinnapakkumisele Lepingu alusel.

7.2. Arveldusperioodiks on 3-5 tööpäeva, millest 50% tasutakse ettemaksuna juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

7.3. Arvel näidatud summa peab olema CryberIT tasutud hiljemalt maksetähtpäevaks. Arve loetakse tasutuks kui kogu arvel näidatud summa on laekunud.

7.4. Kui Klient ei ole tasunud õigeaegselt arveid, on CryberIT õigus nõuda tähtaegselt tasumata summalt viivist 0,05% päevas.

7.5. Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti arve tasumise kohustusest.

7.6. Klient võib taotleda osamaksetega tasumist kuni 3 kuuks. Pooled võivad kokkuleppida ka teisiti kuid sellisel juhul tuleb vormistada kirjalik kokkulepe.

8. HINNAKIRI

8.1. CryberIT kehtestab oma Teenuste ja toodete loetelu ja Hinnakirja. Hinnakiri kehtib kõigi Klientide suhtes, kes kasutavad CryberIT Teenuseid ja tooteid.

8.2. Hinnakiri kehtib kõikidele Hinnakirja jõustumise päeval kestvatele CryberIT ja Kliendi vahelistele õigussuhetele ning kohaldatakse kuni kõigi poolte vahelistest õigussuhetest tulenevate kohustuste kohase täitmiseni.

8.4. Kui Klient ei ole nõus teenuse täitmise ajal Hinnakirja muutmisega, on tal õigus Leping või mõni selle lisa üles öelda, teatades sellest kirjalikult.

8.5. Kui Klient ühe 7 kalendripäeva jooksul alates Hinnakirja muudatustest teatamist ei ütle üles Lepingut või mõnda osa sellest, loetakse CryberIT poolt tehtud muudatused aktsepteerituks.

9. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1. KLIENDI ÕIGUSED

9.1.1. Kliendil on õigus tarbida CryberIT Teenuseid ja tooteid, mille kasutamise tingimused vastavad Tingimustega määratletud parameetritele ning mille kasutamiseks on pooled sõlminud Lepingu.

9.1.2. Kliendil on õigus tarbida Teenust ja tooteid isiklikult või lubada seda teha Kasutajal kui see ei ole vastuolus Tingimustega, kusjuures nõuete ja kohustuste korrektse täitmise eest CryberIT ees jääb vastutavaks Klient.

9.2. KLIENDI KOHUSTUSED

9.2.1. Klient on kohustatud:

9.2.1.1. täitma Lepingus ja Tingimustes sätestatud kohustusi, sh Hoolsuskohustust;

9.2.1.2. võimaldama CryberIT poolt volitatud isikutele ligipääsu Kliendi territooriumil asuvatele tehnilistele lahendustele, seadmetele vms, kui see on vajalik Teenuse osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduse, seadmete vms kontrollimiseks, hooldamiseks, mittevastavuste kõrvaldamiseks või lahenduse muutmiseks;

9.2.1.3. kasutama Teenuseid ja tooteid Lepingu, Tingimuste, õigusaktide ja heade tavadega kooskõlas;

9.2.1.4. vältima Teenuste ja toodete kasutamisel toiminguid, millega kaasneb mistahes funktsionaalsuse häirimine või muutmine viisil, mis toob kaasa Teenuse või toote mittevastavuse, samuti eelnimetatud tegevusele kaasa aitamine või selle võimaldamine.

9.2.2. Klient vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega CryberIT tekkinud kahju eest, sh kahju eest, mille on põhjustanud Kliendi asemel Teenust kasutanud Kasutaja või kolmas isik.

9.2.3. Kui Klient on Teenuse ja/või toote kasutamise eelduseks oleva teenuse või tehnilise võimaluse kasutamiseks iseseisvalt kolmanda isikuga sõlminud lepingu, ei vastuta CryberIT Kliendi ees Teenuse mittetoimimise või mittenõuetekohase toimimise eest ja seda ka juhul, kui antud teenust või tehnilist lahendust ei saa kasutada kolmandast isikust tulenevatel põhjustel.

9.2.4. Juhul, kui Kliendi õigusvastase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmanda isiku nõuded CryberIT vastu, hüvitab Klient ka sellega seoses tekkinud kahju.

9.3. CryberIT ÕIGUSED

9.3.1. CryberIT on õigus Teenuse osutamist Kliendile piirata või peatada juhul, kui Klient rikub Lepingu tingimusi, sealhulgas ka juhul, kui Klient ei ole tasunud temale osutatud teenuse ja/või toodete eest õigeaegselt või punktis 9.2.1.4 kirjeldatud juhtudel.

9.3.2. CryberIT on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted, ka kohtutäitur). CryberIT on õigus nõuda Kliendilt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

9.3.4. CryberIT ei vastuta kahju eest, mis on Kliendile tekkinud seoses:

9.3.4.1. elektrikatkestusega;

9.3.4.2. sideliinide riketega;

9.3.4.3 Valesti kasutamisega, lisaks ilmastikuoludest tingitud nagu näiteks välk.

9.3.4.4. Kliendi poolt valitud vajadustele mitte sobiva Teenusega;

9.3.4.5. Kliendi poolt organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamata jätmisega.

9.4. CryberIT KOHUSTUSED

9.4.1. CriberIT kohustub mitte avaldama Kliendiga seotud Andmeid kolmandatele isikutele ilma Kliendi nõusolekuta välja arvatud seadusega ette nähtud juhud.

9.4.2. CryberIT vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. Vastutuse eelduseks on tõendatud tahtlus või raske hooletus.

9.4.3. Cryber IT kohustub täitma kõiki oma lepingulisi kohustusi, mis on vajalikud teenuste osutamiseks.

10. MITTEVASTAVUSTE KÕRVALDAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

10.1. CryberIT kõrvaldab Teenuste mittevastavused mõistliku tähtaja jooksul   vastavalt Tingimustes või Kliendiga sõlmitud Teenusetaseme kokkuleppes sätestatule.

10.2. Hooldustöödest teavitavad Pooled Lepingus märgitud kontaktisikule vastavalt Tingimustele.

11. KONFIDENTSIAALSUS

11.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena mistahes teist Poolt puudutavat informatsiooni, sh ärisaladust, mis on neile teatavaks saanud seoses Lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille avalikuks või kolmandatele isikutele teatavaks saamine võib mistahes viisil kahjustada teist Poolt. Konfidentsiaalsuskohustus ei laiene informatsioonile, mis on määratud avalikkusele, on üldteada või muul viisil oma olemuselt ei saa olla konfidentsiaalne või kuulub edastamisele vastavalt seadusele.

11.2. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib viis (5) aastat pärast Lepingu lõppemist.

12. VÄÄRAMATU JÕU ASJAOLUD

12.1. Poole kohustuste täitmata jätmist või täitmisega viivitamist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõu asjaolud. Vääramatu jõu asjaoluks loetakse loodusõnnetusi, sõjategevust, viirustest põhjustatud eriolukordi, terrorismi jm, mis teevad Lepingu täitmise füüsiliselt võimatuks, kuid nende ilmnemisel on Pooled kohustatud tegema kõik endast oleneva Lepinguliste kohustuste täitmiseks, vältides seejuures ohtu isikute elule ja tervisele.

13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

13.1. Pooltevahelised teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

13.2. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduvad Pooled lahenduse saamiseks Harju Maakohtu poole.

13.3. Lepingu täitmisel ja Lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Kui mõni Tingimuste säte osutub tulevikus täielikult või osaliselt kehtetuks või mitte täidetavaks, jäävad Tingimused muus osas kehtivaks.